Choroby pochwy

Wpisy

 • wtorek, 05 lipca 2011
  • zapobieganie chorobom pochwy

   Właściwa dieta zawsze pomaga w zachowaniu zdro­wia i urody. Wydaje się, że wiele kobiet jest szcze­gólnie podatnych na zakażenia pochwy, a niektóre kobiety tylko sporadycznie zapadają na to schorze­nie. Utrzymanie prawidłowej higieny i używanie pre­zerwatyw jest najlepszą ochroną przed zapaleniami pochwy. Jeśli podejrzewasz, że doszło u ciebie do zakażenia, nie podmywaj się przez 24 godziny przed pójściem do lekarza, by nie usunąć wydzieliny uła­twiającej postawienie właściwej diagnozy. Prawdziwą przyczyną pochwicy jest raczej lęk, a nie dolegliwości fizyczne. Najlepszym zabezpie czeniem przed wystąpieniem tej dolegliwości jest właściwa atmosfera rodzinna i traktowanie życia seksualnego naturalnie. Sprawy te powinny być omawiane we właściwym czasie, w atmosferze otwartości, uczciwości i na podstawie faktów. Jeśli ktoś wykorzystał cię seksualnie lub miałaś jakiś uraz na tym tle, powinnaś skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 12:09
  • Domowe sposoby leczenia

   Włączenie do diety produktów zawierających Lac­tobacillus acidophilus (np. jogurt) ułatwia leczenie stanów zapalnych pochwy wywołanych przez drożdżaki. Specjalną pastę można przygotować z zamrożonych kapsułek dostępnych w aptekach. Wysyp proszek Lactobacillus acidophilus na dłoń i dodaj tyle wody, aby powstała papka, którą wpro­wadzisz do pochwy za pomocą aplikatora lub pal­ca. Regularne współżycie seksualne kobiet po me-nopauzie może ułatwić utrzymanie właściwej wil­gotności i grubości nabłonka pochwy, a to zmniej­sza ryzyko zapaleń pochwy. Zachowanie aktywności seksualnej przyczynia się również do lepszego ukrwienia tego narządu i utrzymania sprężystości tkanek. Terapia seksuologiczna powinna pomóc w prze­śledzeniu i wyeliminowaniu wszelkich zahamowań psychicznych. Zwykle wystarcza to do uzyskania dobrych efektów w leczeniu pochwicy. Aby uniknąć zakażeń wywołanych drobnoustro­jami znajdującymi się w kale, przy wszystkich czyn­nościach higienicznych w tej okolicy staraj się za­wsze wykonywać ruchy w kierunku od sromu do odbytu. W przeciwnym razie drobnoustroje kało­we przenoszone będą na srom i do pochwy.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 12:07
  • Substancje mogące wywołać podrażnienie pochwy

   Wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, że uczucie pieczenia i swędzenia w okolicy intymnej może być spowodowane podrażnieniem wywołanym przez mydta, olejki i sole kąpielowe, środki plem­nikobójcze, chlor z basenów pływackich, per­fumowane płyny do kąpieli i środki nawilżają­ce, zapachowy lub barwiony papier toaletowy, perfumowane podpaski i tampony. Jeżeli bada­nie lekarskie wykluczy infekcję jako przyczynę dolegliwości, najprawdopodobniej spowodo­wane są one nadwrażliwością lub uczuleniem na wymienione produkty. Przestań je stosować na pewien czas. Używaj tylko fagodnego myd­ła do higieny intymnej.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 12:07
  • Leczenie chorób pochwy

   Leczenie większości schorzeń pochwy, zarówno według zaleceń medycyny konwencjonalnej, jak i naturalnej, ma na celu utrzymanie właściwej rów­nowagi bakteryjnej oraz łagodzenie podrażnień i dolegliwości. W przypadku zapalenia sromu lub zakażeń bak­teryjnych pochwy po menopauzie lekarz przepi­sze antybiotyki, czopki zawierające estrogen albo kremy działające miejscowo, które przyczyniają się do lepszego nawilżenia i pogrubienia nabłonka wyścielającego pochwę. W przypadkach bakterio­zy pochwowej lekarz zaleci antybiotyk w kremie lub w tabletkach. Ponieważ infekcje bakteryjne z re­guły dotyczą pary ludzi, również twój partner sek­sualny może wymagać leczenia. Po stwierdzeniu infekcji drożdżakowej lekarz przepisuje leki przeciwgrzybicze w czopkach lub maści działającej miejscowo. Jeśli masz nawraca­jące zakażenia grzybicze pochwy, możesz korzy­stać z wielu preparatów dostępnych bez recepty. Preparaty te (w postaci maści, kremów, czopków), podobnie jak leki zlecane przez lekarzy, zawierają klotrimazol lub mykonazol. Ponieważ pochwica ma podłoże psychiczne, najlepszym leczeniem jest profesjonalna, indywi­dualna (lub wraz z partnerem) psychoterapia sek­suologiczna. Rak pochwy może stanowić zagrożenie życia. Twój lekarz dobierze najodpowiedniejsze leczenie. We wczesnym stadium choroby polecane są che­moterapia i laseroterapia; wówczas zostają zacho­wane normalne czynności pochwy. Jest to jednak możliwe tylko wówczas, gdy choroba została wcześ­nie wykryta. Zabieg chirurgiczny jest zalecany,g" guz ma duże rozmiary. Zaawansowane stadia ra pochwy leczone są zwykle radioterapią. Większości przypadków raka leczona jest przez ginekologów-! onkologów, specjalizujących się w leczeniu schol rzeń nowotworowych

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 12:06
  • diagnostyka i badania chorób pochwy

   W celu rozpoznania zapalenia sromu można wy­konywać wiele badań. Większość przypadków jest rozpoznana podczas badania ginekologicznego. Jeśli istnieje taka potrzeba, wykonuje się badania krwi lub badania na choroby weneryczne. Jeśli za­palenie sromu utrzymuje się przez dłuższy czas, konieczne staje się wykonanie biopsji w celu wy­kluczenia złośliwego charakteru zmian. Przy podejrzeniu pochwicy lekarz omówi z tobą historię twojego pożycia seksualnego, zwracając szczególną uwagę na czynniki psychiczne. Bada­nie ginekologiczne wykluczy możliwość istnienia nieprawidłowości anatomicznych i potwierdzi mi-mowolność skurczów mięśni otaczających pochwę. Diagnoza potwierdzająca zapalenie pochwy sta­wiana jest po zidentyfikowaniu drobnoustroju po­wodującego stan chorobowy. Badanie polega na pobraniu próbki wydzieliny i obejrzeniu jej pod mikroskopem. Jeśli uprzednio zdarzyła ci się już infekcja drożdżakowa, potem zwykle łatwo ją już rozpoznasz. Diagnoza raka pochwy opiera się zwykle na oglądaniu pochwy za pomocą kolposkopu i pobra­niu tkanek z podejrzanych miejsc (biopsja).

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 12:05
  • Przyczyny chorób pochwy

   Bakterioza pochwowa jest najczęściej powodowa­na przez Cardnerella vaginalis lub Mobiluncus, dominujące we florze bakteryjnej pochwy. Inne bakterie również mogą być przyczyną tego scho­rzenia. Zarówno stres, jak i nowy partner seksual­ny mogą wpłynąć na zmianę flory bakteryjnej po­chwy, a to z kolei sprzyja zakażeniu. Drożdżyca pochwy wywoływana jest przez je­den z czterech rodzajów grzybów Candida. Pra wie 80% przypadków tej infekcji spowodowanych jest wzrostem Candida albicans. Niekontrolowany ich wzrost może być skutkiem znacznych zmian w diecie lub stosowania kortykosteroidów i anty­biotyków przepisanych z powodu innego schorze­nia. Zapalenie sromu bywa spowodowane podraż­nieniem chemicznym lub alergiczną reakcją na mydła i żele. Do tego schorzenia mogą również prowadzić zakażenia wirusowe, bakteryjne lub grzybicze, a także obniżenie poziomu estrogenów u kobiet w okresie menopauzy. W przebiegu zmian rakowych również może dochodzić do stanów za­palnych sromu. Pochwica ma podłoże psychiczne. Najczęściej pojawia się po urazie seksualnym, jak kazirodztwo lub gwałt. Przyczyną tego schorzenia może być również negatywny stosunek do współżycia seksu­alnego. W latach 1940-70 kobietom, u których wystę­powało wysokie ryzyko poronienia, przepisywano dwuetylostilbestrol, syntetyczny estrogen (później lek ten uznano za nieskuteczny w profilaktyce po­ronień). Młode kobiety, których matki stosowały w czasie ciąży dwuetylostilbestrol, są bardziej na­rażone na wystąpienie gruczolakoraka pochwy.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 12:04
  • Choroby pochwy

   Pochwa jest częścią żeńskich narządów płciowy, łączy szyjkę (wejście do macicy) ze stromem, tzn. fałdami skórnymi, które otaczają ujście! cewki moczowej i przedsionek pochwy. Pochwal ograniczona jest elastycznymi ścianami mięśnio-l wymi, pozostaje wilgotna dzięki własnej czynności wydzielniczej i wydzielinie szyjkowych gruczołów śluzowych. Pochwa ma właściwości samooczyszczające. I Spływająca w dół wydzielina niesie ze sobą martwe komórki i inne zanieczyszczenia, wypłukując je na zewnątrz. Ilość i wygląd wydzieliny są różnfl w zależności od stadium cyklu miesiączkowego, ale w pochwie zawsze jest wydzielina. Normalna wydzielina z pochwy jest przezroczysta lub ma białe zabarwienie.Zapalenie pochwy wywołują różne drobnoustro­je. Drożdżaki powodują infekcje, które są najczęst­sze. Inne stany zapalne powodują bakterie i drobnoustroje wywołujące choroby weneryczne, jak] rzeżączka, chlamydie i rzęsistkowica. Schorzeniom I tym może towarzyszyć swędzenie, miejscowe pod­rażnienie, upławy i naciek zapalny. Infekcje pochwy zdarzają się bardzo często i są uleczalne. Bakterioza pochwowa występuje najczęściej u kobiet w wieku reprodukcyjnym. Z nieznanych przyczyn mogą nastąpić zmiany w składzie natural­nej flory bakteryjnej pochwy i dochodzi do domina­cji bakterii chorobotwórczych. Pierwszym objawem są upławy o rybim zapachu, ale u wielu kobiet z bak­teriozą pochwową objawy te nie występują. Podob­nie rzecz się ma w chlamydiach i rzeżączce. Okre­sowe badania ginekologiczne są gwarancją twojego bezpieczeństwa, również pod względem możliwo­ści wystąpienia stanu zapalnego pochwy. Rozwój drożdżaków może zakłócić równowa­gę chemiczną pochwy. Wynikiem tego jest infek­cja, charakteryzująca się swędzeniem i serowaty­mi upławami. Infekcje drożdżakowe łatwiej się rozwijają u kobiet chorych na cukrzycę, stosują­cych doustne środki antykoncepcyjne lub antybio­tyki, a także u ciężarnych. Szacuje się, że 75% ko­biet przechodzi tego typu infekcję przynajmniej raz w życiu, wiele też cierpi na nawracające stany za­palne, które występują najczęściej między16. a35. rokiem życia. Infekcje drożdżakowe mogą powo­dować bolesne oddawanie moczu lub bolesność podczas stosunku płciowego. Stany zapalne pochwy z reguły nie należą do cięż­kich schorzeń. Podczas gdy zapalenia drożdżakowe pochwy z reguły wywołują tylko pogorszenie sa­mopoczucia i rozdrażnienie, to choroby przeno­szone droga płciową, takie jak rzeżączka czy chla-mydie, stanowią zwiększone ryzyko występowania zapalenia przydatków lub innych komplikacji. Z powodu bliskiego sąsiedztwa sromu i pochwy, za­paleniu sromu często towarzyszy zapalenie pochwy i jest ono wywołane przez te same drobnoustroje. Rak pochwy, stanowiący tylko 2% wszystkich ginekologicznych przypadków raka, pojawia się u kobiet w wieku powyżej 50 lat. Ciężkość scho­rzenia zależy od rodzaju raka i jego lokalizacji. Zmiana może wywodzić się z komórek nabłonka płaskiego lub mieć charakter gruczolakoraka. Jeśli komórki rakowe pojawią się w pochwie, mogą się rozprzestrzenić na sąsiednie tkanki - na pęcherz moczowy, odbyt, srom i okolicę łonową. Mimowolne napięcie mięśni pochwy zwane jest pochwicą. Jest to zaburzenie psychiczne związane z przeżyciami seksualnymi. Napięcie mięśni może być związane z bolesnością, trudniejsza staje się penetracja i umieszczenie różnych przedmiotów w pochwie (takich jak wziernik czy tampon). Ko­biety cierpiące na pochwicę z reguły odczuwają obawę przed współżyciem seksualnym i kojarzą ten akt z możliwością wystąpienia bólu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Choroby pochwy”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 12:03
  • Wizyta u lekarza

   ♦   Krwawienie nie ma charakteru normalnej miesiączki. Jeśli brałaś doustne środki antykoncepcyjne, może to być tylko krwawie­nie spowodowane odstawieniem hormonów. Jeśli nie, może to być dysfunkcyjne krwawie­nie miesiączkowe (patrz: Choroby trzonu macicy). Jeśli jesteś w ciąży, może to być powikłanie związane z samą ciążą. Krwawie­nia po menopauzie mogą czasem wskazywać na raka trzonu macicy.

   ♦   Odczuwasz bóle w dolnej części brzucha połączone z gorączką, zaburzeniami miesiącz­kowania, nieprawidłową wydzieliną z pochwy lub odczuwasz ból podczas stosunku. Może to wskazywać na zapalenie przydatków.

   ♦   Używasz tamponów, krążka pochwowego lub gąbki antykoncepcyjnej i masz wysoką gorączkę lub pojawiła się wysypka na skórze. Mogą to być objawy zespołu wstrząsu toksycznego.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 12:00
  • Objawy chorób pochwy

   ♦   Zaczerwienienie i swędzenie sromu; mogą to być objawy zapalenia sromu.

   ♦   Skóra sromu jest zgrubiała i występują na niej białe plamy; może to być liszaj twardzinowy lub rak sromu. Skontaktuj się z lekarzem w celu ustalenia diagnozy.

   ♦  Obfita wydzielina z pochwy o ostrym zapachu, pieczenie, swędzenie i ból mogą świadczyć o zapaleniu pochwy.

   ♦   Zostałaś wykorzystana seksualnie lub psychicznie i odczuwasz napięcie i ból przy każdej próbie penetracji pochwy; mogą to być objawy pochwicy.

   ♦   Nieprawidłowa wydzielina, krwawienie lub trwały ubytek na którejś części pochwy; może to być rak pochwy {patrz: Nowotwory, Rak szyjki macicy i Rak trzonu macicy).

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 11:59